Algemene voorwaarden

Algemeen en sluiting van het contract

 1. Deze Algemene Handels- en Leveringsvoorwaarden (AV) gelden voor alle aanbiedingen, koop- en leveringsovereenkomsten, zowel met betrekking tot machines, reserveonderdelen en verbruiksgoederen, als met betrekking tot de terbeschikkingstelling van bedienend personeel, opleidingen en ondersteunende diensten in hun respectieve geldige versie, voor de gehele zakenrelatie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Tegenstrijdige AV van de klant worden niet aanvaard.
 2. Vóór de sluiting van het contract ontvangt de contractpartner een schriftelijke offerte of beschikt hij over de desbetreffende geldige prijslijsten. Het aanbod moet binnen een termijn van vier weken door de overeenkomstsluitende partij worden aanvaard om rechtsgeldig te zijn. (datum van de bestelbrief). De overeenkomst komt tot stand door de ondertekende teruggave van de goederen; indien dit niet het geval is, is het aanbod ongeldig.
 3. Uiterlijk bij de bestelling van contractgoederen van welke aard dan ook verklaart de contractpartner zich akkoord met deze AV en wordt hij geacht ermee in te stemmen dat deze AV ook gelden voor alle in de toekomst gesloten transacties.
  De in het kader van de zakelijke relatie vereiste gegevens worden met toestemming van de contractpartner opgeslagen en verwerkt met inachtneming van de bepalingen van het recht inzake gegevensbescherming. Wij hebben het recht de AV geheel of gedeeltelijk te wijzigen als dat nodig is. De nieuwe AV wordt van kracht bij de bekendmaking ervan.

Offertes, orderverwerking

De aanbiedingen hebben betrekking op de prijslijsten, catalogi en brochures die geldig zijn op het moment van de indiening van de aanbieding. Afwijkende prijsopgaven gelden slechts indien zij schriftelijk zijn bevestigd.

Wij behouden ons het recht voor te allen tijde technische wijzigingen aan te brengen die een verbetering van de contractuele producten inhouden of technisch noodzakelijk zijn om de details van hun contractuele producten in catalogi, brochures en andere illustraties aan te passen.

Leveringstermijn en herroepingsrecht

 1. De contractproducten worden binnen de leveringstermijn geleverd, waarbij de termijn ingaat bij ontvangst van de door de contractpartner bevestigde bestelling en ontvangst van de eerste gedeeltelijke betaling. De leveringstermijn wordt opgeschort zolang de contractpartner met de nakoming van de op hem rustende verplichting in gebreke blijft – ook van andere bestellingen.
 2. Indien wij met de levering in gebreke blijven, heeft de contractant het recht schriftelijk te verklaren dat hij de overeenkomst herroept, waarbij een overeenkomstige termijn van ten minste 6 weken wordt vastgesteld. Indien wij niet binnen de respijtperiode leveren, ontvangt de contractpartner zijn aanbetaling terug. De leveringsverplichting geldt niet in geval van gehele of gedeeltelijke stopzetting van de productie door leveranciers of in geval van overmacht (met name natuurrampen, oorlog, terreur, staking, enz.), mits deze omstandigheden zich pas na het sluiten van het contract hebben voorgedaan en wij niet verantwoordelijk zijn voor de niet-levering. Wij zullen de contractpartner onverwijld van deze omstandigheden op de hoogte brengen. Elke vordering tot schadevergoeding wegens niet-uitvoering of vertraagde uitvoering, in het bijzonder het beroep op winstderving wegens vertraagde of niet-uitgevoerde levering, is hierbij contractueel uitgesloten.
 3. Overmacht, achteraf door de contractpartner gevraagde wijzigingen, extra uitrusting of soortgelijke omstandigheden verlengen de leveringstermijn dienovereenkomstig.

Prijs- en betalingsvoorwaarden

 1. De in de bestelling opgenomen prijzen zijn vast overeengekomen prijzen “af fabriek” (d.w.z. nettoprijs plus toepasselijke belastingen) exclusief verpakking en verzekering voor vervoer of schade.
 2. Indien niet anders is bepaald, worden overeenkomstige voorschotten betaald. Deze zijn overeengekomen in de bestelling en zorgen voor de respectievelijke geplande start van de productie of verzending van de producten. De totale aankoopprijs voor machineleveringen is verschuldigd onmiddellijk na formele aanvaarding door de eindklant in de fabriek of door bewijs van functionaliteit (gedocumenteerde acceptatietest met proefstuk). Met betrekking tot deze betalingen ontvangt de contractpartner verzoeken tot gedeeltelijke betaling en, bij levering, de eindafrekening. Voor onderdelenleveringen geldt in beginsel betaling (incasso-opdracht) tegen levering met 2% korting of 30 dagen netto. In geval van verzuim wordt een vertragingsrente van 8% per jaar boven de basisrente geacht te zijn overeengekomen.
 3. Verrekening van vorderingen met vorderingen van uw kant is ontoelaatbaar. De contractpartner heeft geen recht van retentie voor vorderingen, tenzij deze vorderingen door een rechtbank zijn vastgesteld of door ons zijn erkend.

Online winkel

Wij bieden ook onderdelen aan in de online shop: www.waterjet-shop.com. Tenzij in individuele gevallen anders is overeengekomen, gelden voor bestellingen in de online-shop dezelfde betalingsvoorwaarden.

De onlineshop is volledig vertaald in verschillende talen en moet worden gebruikt voor alle bestellingen van reserveonderdelen van de contractpartner.

Eigendomsvoorbehoud

De levering van alle contractuele producten geschiedt steeds onder eigendomsvoorbehoud met de volgende voorwaarden:

De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling van alle vorderingen uit de zakelijke relatie, maar in ieder geval tot volledige betaling van de vorderingen uit de betreffende koopovereenkomst. Voor de duur van het eigendomsvoorbehoud heeft de contractpartner recht op bezit en gebruik van de contractgoederen, zolang de contractpartner zijn uit het eigendomsvoorbehoud voortvloeiende verplichtingen nakomt en niet met de betaling in gebreke blijft. De wederverkoop van contractproducten onder eigendomsvoorbehoud is voor de contractpartner verboden. De contractpartner draagt alle vorderingen die voortvloeien uit een eventuele doorverkoop van de contractproducten bij voorbaat aan ons over tot zekerheid.

Deze overdracht van vorderingen wordt in een passende vorm vermeld in de boeken en op de machines van de contractant. Indien op de contractuele goederen – waarop nog een eigendomsvoorbehoud rust – die zich in het bezit van de contractpartner bevinden, door een rechtbank beslag wordt gelegd, moeten wij daarvan onmiddellijk in kennis worden gesteld en moet de contractpartner alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de contractuele goederen aan ons worden teruggegeven. De contractpartner verbindt zich ertoe ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk beslag door derden op goederen die zijn eigendom zijn, zelfs als dit beslag slechts op handen is. De contractant is verplicht derden die zich toegang tot onze goederen verschaffen of wensen te verschaffen, er schriftelijk op te wijzen dat deze eigendom van derden zijn. Alle kosten voor de vervolging van eigendomsvorderingen of interventies komen ten laste van de contractant. Het is de contractant uitdrukkelijk verboden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde contractproducten te verpanden of als zekerheid over te dragen.

De contractpartner is verplicht de contractgoederen tijdens de duur van het eigendomsvoorbehoud in goede staat te houden en te bewaren. De contractpartner draagt hierbij alle vorderingen over die in de plaats treden van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde contractproducten, in het bijzonder verzekeringsvorderingen of vorderingen uit onrechtmatige daad in geval van verlies of vernietiging. In geval van betalingsachterstand of niet-nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst inzake eigendomsvoorbehoud hebben wij het recht de teruggave van de contractproducten waarop een eigendomsvoorbehoud rust te eisen, eventuele machtigingen tot inning van gecedeerde vorderingen in te trekken of gecedeerde vorderingen in eigen naam te innen.

Overdracht van het risico

Het prijsrisico gaat over op de contractuele partner:

 • met de overhandiging van het voorwerp van aankoop aan de contractpartner of diens gemachtigde (expediteur, vervoerder of iets dergelijks), of na aanvaarding in de fabriek.
 • in geval van niet-aanvaarding door de contractpartner, met onze kennisgeving van gereedheid voor verzending of kennisgeving van voltooiing.

Het risico van vervoer en ladingbeveiliging alsmede van ongevallen is in ieder geval voor rekening van de contractant, ook indien vervoer tegen betaling met eigen of met derden vervoermiddelen is overeengekomen. Het transportrisico wordt alleen verzekerd op basis van een schriftelijke overeenkomst en uitsluitend op kosten van de contractpartner.

Indien de contractpartner de contractgoederen na kennisgeving van voltooiing en kennisgeving van gereedheid voor verzending door ons niet in ontvangst neemt en indien er sprake is van vertraging in de inontvangstneming, zijn wij gerechtigd een wekelijkse opslagkostenbijdrage van € 800,00 netto per week of gedeelte daarvan in rekening te brengen vanaf de week volgend op de kennisgeving van voltooiing of kennisgeving van gereedheid voor verzending.

Garantie

 1. Op de garantieverplichting zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.
 2. Voor de contractproducten verlenen wij een garantie van twee jaar vanaf de functionele test in de fabriek. De garantie gaat uiterlijk in bij de levering van de contractproducten aan de contractpartner.
  Indien u gebruik maakt van de CARE-garantie (onderhouds- en servicecontract) conform de garantievoorwaarden, verlenen wij een garantie van acht jaar.
  Deze garantie wordt anders overeengekomen voor modellen met bediening. Garanties blijven alleen in stand door goed onderhoud. Dit is een voorwaarde voor de honorering van eventuele vorderingen.
 3. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade door gebreken is – voor zover wettelijk toegestaan – uitgesloten.

In het bijzonder is de contractpartner verplicht ervoor te zorgen dat de door ons verstrekte gebruiksaanwijzingen strikt worden nageleefd en dat het door de contractpartner ingezette bedieningspersoneel volgens onze criteria wordt opgeleid, over de veiligheidsrichtlijnen wordt geïnformeerd en dat alle andere objectief resulterende zorgvuldigheidsnormen volledig worden nageleefd. In geval van schade moet de contractpartner ons onmiddellijk en gedetailleerd schriftelijk informeren over de aard, omvang en voorgeschiedenis van de schade. In geval van onderzoek naar de oorzaak van de schade zullen de contractpartner en zijn vertegenwoordigers (met inbegrip van vertegenwoordigers van de verzekering) ons op passende wijze ondersteunen. Indien de contractpartner deze contractuele nevenverplichtingen niet nakomt en dit leidt tot verzekeringsrechtelijke nadelen, is de contractpartner aansprakelijk voor al deze nadelen (eventueel verlies van verzekeringsdekking) en dient hij schadevergoeding te betalen.

Indien tijdens de garantieperiode garantieclaims ontstaan, dient de contractpartner de gebreken onmiddellijk te melden en wordt de garantie of waarborg overeenkomstig de garantiebepalingen afgehandeld. Indien de garantieclaim gerechtvaardigd is, sturen wij de contractpartner onmiddellijk het benodigde reserveonderdeel voor onafhankelijke montage franco op. Als het reserveonderdeel niet expliciet door de klant kan/moet worden vervangen, sturen wij een servicetechnicus. De kosten voor de service zijn opgenomen in de garantieclaim.

Ontbinding van de overeenkomst – onmogelijkheid

Wij behouden ons het recht voor, van het contract af te zien, indien de contractpartner ondanks een redelijke uitstel van betaling in gebreke blijft of indien ons feiten bekend worden die wijzen op een gewijzigde, negatieve financiële situatie en doen vrezen dat de contractpartner de koopprijs niet zal kunnen betalen, alsmede in geval van opening van een insolventieprocedure tegen het vermogen van de contractpartner of sluiting van het bedrijf. In al deze gevallen hebben wij het recht de levering van de goederen te weigeren of volledige vooruitbetaling te eisen of de onder eigendomsvoorbehoud geleverde contractproducten terug te eisen, met behoud van alle aanspraken op schadevergoeding. Er wordt overeengekomen dat de eerste gedeeltelijke betaling van de koopprijs die door de contractant vóór de terugtrekking uit het contract is verricht, als forfaitaire vergoeding kan worden ingehouden (met name ter dekking van onze voorbereidingskosten, materiaalleveringen, uitgevoerde werkzaamheden, enz.) Met betrekking tot deze forfaitaire vordering tot schadevergoeding (contractuele sancties – overeenkomst) wordt de uitsluiting van het gerechtelijk recht op matiging overeengekomen.

Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank en plaats van uitvoering

 1. Op al onze overeenkomsten, in het bijzonder de onderhavige overeenkomst en de afzonderlijke koopovereenkomsten, is Oostenrijks recht van toepassing – met uitzondering van de bepalingen inzake wetsconflicten. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Voor alle uit deze contractuele relatie voortvloeiende geschillen wordt zowel de gewone Oostenrijkse jurisdictie als de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbank overeengekomen.
 3. Onze maatschappelijke zetel is de plaats van uitvoering voor alle leveringen, diensten en betalingen, zelfs indien de overdracht in individuele gevallen op een andere plaats zou plaatsvinden.

Algemene contractuele bepalingen

 1. Wijzigingen van en aanvullingen op deze AV moeten worden gepubliceerd om rechtsgeldig te zijn. Dit geldt ook voor de vrijstelling van het schriftelijkheidsvereiste. De Duitse versie van deze Algemene Handels- en Leveringsvoorwaarden is beslissend.
 2. Eventuele bijlagen maken een integrerend deel uit van deze overeenkomst.
 3. Indien een bepaling van deze AV nietig of onwerkzaam is of wordt, wordt de geldigheid van de overige bepalingen daardoor niet aangetast. De nietige of onwerkzame bepaling wordt opnieuw uitgelegd of aangevuld op zodanige wijze dat het daarmee beoogde economische doel optimaal wordt bereikt. Dit geldt ook voor eventuele mazen in het contract.
 4. Uit een handelen of nalaten van een contractant kan geen afstand van rechten worden afgeleid, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is verklaard.
 5. Deze AV zijn van toepassing op alle toekomstige contractuele relaties, leveringen en bestellingen met ons, zelfs zonder specifieke verwijzing.
 6. Geheimhoudingsplicht. De contractpartner verplicht zich tot strikte bescherming van zakengeheimen, met inbegrip van de prijsberekening van de contractproducten, leveranciers en andere contractuele relaties, alsmede van alle technische informatie in verband met de ontwikkeling, de productie en het gebruik van de producten, die hem bekend worden. Deze verplichting blijft gelden na beëindiging van dit contract / deze transactie.